Din İslam Dini

Azîmet Ne Demek? Azîmet Nedir?

Azîmet Ne Demek, Azîmet Nedir;
Lugatte azîmet, bir şeye kesin olarak yönelmek ve niyetlenmek mânâsına gelir. Fıkhî ıstılâh olarak azîmet; Yüce Allah’ın, mükelleflerin hepsi için bütün vaziyetlerde yani meşakkat, zaruret ve ihtiyaç gibi geçici bir sebebe bağlı olmaksızın bağlayıcı olmak üzere ilkten koyduğu hükümlerdir. Kısaca azîmet, mükellefin normal hâllerde yerine getireceği aslî hükümleri ifade
eder. Azîmet, farz, vacip, sünnet ve müstehap niteliğindeki müsbet bir fiilin yapılmasını; haram, mekruh gibi menfî davranışların da yapılmamasını ifade eden bütün teklîfî hükümleri içine alır. Mesela namaz, oruç, hac başta olmak üzere Allah’ın kullarını yükümlü tuttuğu bütün dinî vecibeler her mükellef için konulmuş birer azîmet hükmüdür.

Yorum Bırakın