İslam Dini

Tevhid Ne Demek? Tevhid Nedir?

Tevhid Ne Demek? Tevhid Nedir?

Kelime anlamı bakımından tek tanrıcılık demektir. İslamda La ilahe illallah cümlesiyle Alalh’tan başkasını kabul etmeyip alalhı ilah olarak kabul etmek anlamına gelir. İslamda en temel şarttır. Buna ek olarak kelime-i tevhid de denir.Buna inanan kişi mümin olarak adlandırılır.

Edebi olarak da allahı yaratılışı ve evreni ruhani bir dille yorumlayan yazılara da denilir. Daha çok divan edebiyatında gazel ve mesnevi biçimlerinde görülür. Aruz ölçüsüyle yazılır ancak halk edebiyatında hece ölçüsüyle yazılmıştır.

Arapça kökenli bu kelimenin doğru kullanımı tevhittir. Tevhit Türkçede birleştirme, birliktelik anlamlarına karşılık gelir. Tasavvufi olarak tevhit Allah’ın birliğine inanmak manasına gelir. Ayrıca Divan edebiyatında da tevhit bu anlamıyla kendine bir akım olarak yer bulmuştur. Divan edebiyatında tevhit Allah’ın birliğine yazılan manzumelerdir.

  • Tapu mevzuatında tevhit terimi ayrı ayrı kayıtlı olan bir çok taşınmaz malın tek bir tapuda birleştirilmesi anlamına karşılık gelir.
  • Erkek ismi olarak kullanılır.

Yorum Bırakın